Zuinig omgaan met de ruimte

Bron: Plein Plus

Het ministerie van VROM geeft prioriteit aan het tegengaan van verrommeling van het landschap door zuinig en slim om te gaan met ruimte. Uitgangspunt moet zijn: alleen bouwen in het buitengebied als het echt niet anders kan en zoveel mogelijk gebundeld met de buurgemeenten.

Zuinig omgaan met de ruimte betekent bijvoorbeeld bouwen boven de weg, bedrijven in geluidswallen en bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Renoveren en herstructureren van bestaande bedrijfsterreinen heeft de voorkeur.

Lees verder bij Plein Plus